Results for 2022 Topps Finest Star Wars Hobby 8 Box Case Break #13 - RANDOM MINI BOX

Jim G 1
Scott F 2
Jim G 3
Atruro V 4
Shigenori U 5
Jason S 6
Atruro V 7
Sean T 8
Shigenori U 9
Andrew S 10
William (Anthony L) 11
Tyler W 12
Atruro V 13
Ridyz S 14
Brandon D 15
Ridyz S 16