RESULTS FOR 2022 Panini Prizm WWE Hobby 1 Box Break #31 - RANDOM PACK STYLE

JIM J 5
KYLE K 11
MICHAEL N 1
THANIKORN 12
JIM J 4
JIM B 8
HWANG J 7
JASON A 2
JIM J 3
THANIKORN 9
B KANG 6
P FERN 10